Verknochtheid sieraden en DUO-schuld

Goederen die op enigerlei wijze aan één echtgenoot verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Of een goed verknocht is en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, hangt af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald.

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: jin_2018_afl_16.pdf