Privacyverklaring Slappendel Familierecht Advocatuur & Mediation

Slappendel Familierecht Advocatuur & Mediation (hierna in het kort genoemd: Slappendel Familierecht) hecht veel waarde aan de privacy van haar (potentiële) cliënten en de bezoekers van haar website. Als advocaat en mediator gebruiken wij in onze dagelijkse werkzaamheden persoonsgegevens en zijn wij gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG noemt ons in dat kader ‘verwerker van uw persoonsgegevens’. Om die reden wordt in deze Privacy Verklaring informatie verstrekt over de wijze waarop persoonsgegevens door Slappendel Familierecht worden verzameld, voor welk doel dat wordt gedaan en hoe daarmee wordt omgegaan.

Artikel 1. Contactgegevens

Slappendel Familierecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Slappendel Familierecht is gevestigd aan de Statensingel 28 te (2805 BE) Gouda. Telefonisch kunt u het kantoor bereiken op 0182-234300 en per e-mail via info@slappendelfamilierecht.nl.

Artikel 2. Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

Deze Privacy Verklaring geldt voor alle personen van wie Slappendel Familierecht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Slappendel Familierecht, meer in het bijzonder op de volgende personen:

 • cliënten van Slappendel Familierecht;
 • potentiële cliënten met wie Slappendel Familierecht contact heeft gelegd c.q. heeft gehad;
 • bezoekers van de website van Slappendel Familierecht;
 • alle andere personen die contact opnemen met Slappendel Familierecht of van wie Slappendel Familierecht persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 3.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan bijvoorbeeld zijn een naam of telefoonnummer, maar ook een geboortedatum of IP-adres.

Artikel 3.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, zoals:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat of mediator, waaronder voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres);
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Wij verwerken tevens persoonsgegevens die Slappendel Familierecht heeft ontleend aan andere bronnen, zoals:

 • persoonsgegevens verkregen uit het Kadaster en/of uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • persoonsgegevens beschikbaar uit openbare bronnen, zoals websites

Artikel 3.3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens van (potentiële) cliënten voor:

 • het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons de opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaat of het begeleiden van een mediationtraject. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat dan wel u begeleiding wenst door een mediator dan worden in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Een advocaat is verplicht uw identiteit te controleren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;

 • het onderhouden van contacten met (potentiële) cliënten;
 • het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Artikel 3.4. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van deze overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

Artikel 4. Wie zijn verwerkers?

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren (Split Online voor alimentatieberekeningen en vermogensoverzichten en Basenet voor CRM). Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

Artikel 5. Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier,
bijvoorbeeld in een procedure of in geval van het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken (gegevensverstrekking vindt dan plaats aan wederpartijen, diens advocaten, gerechtelijke instanties, deurwaarders). Een ander voorbeeld is de gegevensverstrekking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om de echtscheiding te formaliseren, aan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van de aanvraag van een (mediation)toevoeging of aan de rechtsbijstandsverzekeraar die de kosten van de aan u verleende bijstand vergoedt. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden, zoals toezichthouders en andere instanties, worden doorgegeven.
Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Slappendel Familierecht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden, dan wel om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Artikel 7. Waar kunt u terecht als u vragen heeft over uw persoonsgegevens?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om te vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0182-234300 of info@slappendelfamilierecht.nl.

Artikel 8. Hoe zullen wij omgaan met veranderingen in de toekomst?

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kunnen er veranderingen optreden in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken en gebruiken. Ook kan wet- en regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy Verklaring aanpassen zodat het voldoet aan de wettelijke plichten en eisen. Slappendel Familierecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via 0182-234300 of info@slappendelfamilierecht.nl. Daarnaast verzoeken wij u deze Privacy Verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij dit ook via onze website kenbaar maken.
versie mei 2018